Voorwaarden en privacyAlgemene leveringsvoorwaarden van Outdoor Experience

Artikel 1 Totstandkoming cursusovereenkomst of tourovereenkomst.

1.1 Onder cursus wordt verstaan een aaneengesloten periode van 4 dagen of langer waarin deelnemers leren veilig en zelfstandig voort te bewegen in rotsklimterrein of in een canyon. Onder tour wordt verstaan een activiteit van één tot maximaal drie dagen met een minimaal educatief karakter, gericht op de beleving van een rotsklimactiviteit of canyonactiviteit. De cursusovereenkomst of tourovereenkomst komt tot stand door het aanbod van Outdoor Experience en de aanvaarding daarvan door de deelnemer, door middel van een mondelinge inschrijving, digitale inschrijving of een schriftelijke overeenkomst. Indien de deelnemer minderjarig is dient door ouder of voogd een schriftelijke akkoord met deelname ondertekend en ingeleverd te worden. Pas na ontvangst van deze ondertekende verklaring komt de inschrijving voor een minderjarige deelnemer tot stand. Met het inschrijven ga je akkoord met het verstrekken van persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail op de deelnemerslijst.

1.2 Het aanbod van de Outdoor Experience is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

1.3 De inhoud van het touraanbod of cursus wordt bepaald door de gegevens zoals die besproeken worden met de deelnemer. De informatie op de website van Outdoor Experience is zo objectief mogelijk samengesteld. Geringe afwijkingen ten opzichte van de te ondernemen reis zijn mogelijk. Kennelijke schrijffouten, drukfouten en/of vergissingen op de website, in de brochure en prijzen binden Outdoor Experience niet. Outdoor Experience kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

1.4 Een deelnemer die namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een cursusovereenkomst of tourovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere deelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd of klimniveau), bij de aanmelding kenbaar te maken. Minderjarige deelnemers kunnen niet namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een reisovereenkomst aangaan.

Artikel 2 Betaling

2.1. Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Outdoor Experience gebruik van STO Garant. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Outdoor Experience wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).


Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaalt je de reissom niet aan Outdoor Experience, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van jouw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Outdoor Experience niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

2.2 Betaling bij boekingen die niet onder de reisgarantie vallen

Op een deel van het reisaanbod van Outdoor Experience is geen garantie van STO Garant van toepassing of is dit optioneel. De reissom betaal je dan direct aan Outdoor Experience. De reissom betaal je in twee termijnen: 50% direct bij boeking en 50% 56 dagen voorafgaand aan de reis of activiteit. Als de boeking binnen 56 dagen voor aanvang van de reis of activiteit plaats vindt betaal je de gehele reissom in één keer.

2.3 Indien voor bepaalde touren of cursussen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit mondeling en per mail gemeld worden bij inschrijving. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

2.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de cursusovereenkomst of tourovereenkomst door Outdoor Experience. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

2.5 Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50.

Artikel 3 Cursussom en Toursom

3.1 De gepubliceerde cursussommen en toursommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van Outdoor Experience. zijn omschreven.

3.2 De hoogte van de gepubliceerde cursussommen en toursommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de Outdoor Experience bekend waren op het moment van het samenstellen van het programma c.q. de publicatie op de website of het in druk geven van de brochure. Outdoor Experience behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De verhoging zal maximaal 15% van de reissom bedragen.

Artikel 4 Tochtduur en Cursusduur

4.1 De vermelde cursusduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijdstippen. Genoemde of gepubliceerde tijdsduur van canyontouren zijn schattingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 5 Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten

5.1 De deelnemer dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. wereldpaspoort etc.

5.2 Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis en/of afwijkingen van/in documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.

5.3 Tenzij anders overeengekomen c.q. vermeld worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) uiterlijk 14 dagen voor vertrek aan de deelnemer toegezonden. De deelnemer die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan Outdoor Experience te melden.

5.4 Outdoor Experience is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 6 Wijzigingen door de deelnemer

6.1 Tot 56 dagen voor de dag van vertrek kan de deelnemer om wijziging in de cursusovereenkomst of tourovereenkomst verzoeken. In het Alpengebied tot 28 dagen voor de dag van vertrek. Wijziging is alleen mogelijk op gelijksoortige reizen en mag niet het karakter van annulering hebben. Uitstel van de vertrekdatum wordt in de regel beschouwd als annulering. Het verzoek tot wijziging zal voor zover mogelijk worden aangebracht.

Artikel 7 Annulering door de deelnemer

7.1 Annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop het schriftelijke annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd: a. tot 42 dagen voor vertrek: 10% van de cursussom met een minimum van € 50, of de ingevolge artikel 2.1 geldende minimum (aan)betaling; b. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 30% van de cursussom of toursom met een minimum van € 50; c. van 28 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 70% van de cursussom of toursom; d. van 7 dagen voor de tour of cursus vertrek tot en met de dag van tour of cursus 100% van de reissom; e. ook vanaf de dag van vertrek 100% van de reissom.

7.2 Een deelnemer die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikte persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende voorwaarden: a. dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in de plaatsstelling; b. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; c. dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het de door Outdoor Experience verstrekte informatie en de inschrijf- en reisvoorwaarden; d. dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor het vertrek wordt ingediend.

7.3 De deelnemer en de voor de deelnemer in de plaats gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Outdoor Experience voor betaling van de op het moment van de in de plaatsstelling ten name van de deelnemer openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.

Artikel 8 Wijzigingen door Outdoor Experience.

8.1 Outdoor Experience spant zich tot het uiterste in om de cursus of tour te laten verlopen volgens de vooraf door haar gegeven voorlichting. De lokale omstandigheden op de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van het aanbod van Outdoor Experience aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat voor of tijdens de tour of cursus aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse programmawijzigingen door te voeren, zodra weersomstandigheden, lawinegevaar, slechte conditie of andere veiligheidsrelevante aspecten daartoe aanleiding geven. Veranderingen in locaties ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. Outdoor Experience spant zich tot het uiterste in om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het programma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, activiteiten, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Outdoor Experience dient zich in dat geval tot het uiterste in te spannen aan de deelnemer alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de cursus of tour reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Outdoor Experience en de deelnemer ten aanzien van het betrokken onderdeel van de cursusovereenkomst of tourovereenkomst nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke overeenkomst.

8.2 Outdoor Experience is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten ten gevolge van wijzigingen door plaatselijke omstandigheden op het gebied van weersverschijnselen. De deelnemer is zich ervan bewust dat door deze plaatselijke omstandigheden de tour of cursus anders zou kunnen verlopen dan de deelnemer op grond van de reisovereenkomst mocht verwachten, maar hij of zij erkent dat Outdoor Experience geen enkele invloed op deze weers- of terreinomstandigheden heeft.

8.3 Outdoor Experience heeft het recht om wegens gewichtige redenen de cursusovereenkomst of tourovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de deelnemer recht op een alternatief, minstens gelijkwaardig aanbod, dan wel op restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de toursom of cursussom of een evenredig deel daarvan in geval de cursus of tour reeds ten dele is genoten. Indien de deelnemer gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij Outdoor Experience binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

8.4 Alle in artikel 8 genoemde wijzigingen in de tourovereenkomst of cursusovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de deelnemer onverwijld worden meegedeeld.

Artikel 9 Opzegging door Outdoor Experience

9.1 Outdoor Experience kan tourovereenkomst of cursusovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de deelnemer onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Outdoor Experience aan de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De deelnemer heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve tour of cursus, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de toursom of cursussom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.

9.2 Outdoor Experience heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade: a. in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het gepubliceerde aantal en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan. In dat geval ontvang je de aan Outdoor Experience betaalde bedragen retour. De voor de tour of cursus reeds gemaakte kosten zoals vliegreis, treinreis, aanschaf materiaal en huur accommodatie etc. worden niet vergoed. b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden op de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, en op de aard van de te maken reis.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van Outdoor Experience

10.1 Outdoor Experience is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de tourovereenkomst of cursusovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de deelnemer in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Outdoor Experience, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de het programma van Outdoor Experience met zich meebrengen.

10.2 Outdoor Experience is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van: a. tekortkomingen in de uitvoering van de cursusovereenkomst of tourovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer; b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Outdoor Experience en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de Outdoor Experience kunnen worden toegerekend. d. omstandigheden waarop Outdoor Experience geen invloed heeft, of in redelijkheid niet aan Outdoor Experience kunnen worden toegerekend, dan wel van omstandigheden die, gezien het verblijf in de bergen en onherbergzaam terrein en daarmee gepaard gaande omstandigheden, naar de aldaar gehanteerde normen redelijk te noemen zijn. Hieronder worden in het bijzonder hygiënische omstandigheden, weersomstandigheden en dergelijke gerekend. e. diefstal of verlies van bagage f. ter beschikking gestelde (klim)materialen en uitrusting, diensten verleend door via Outdoor Experience ingeschakelde derden, vervoermiddelen of accommodatie van derden die door Outdoor Experience in het programma worden gebruikt, zoals vliegtuigen of andere vervoermiddelen, hutten en liften.

10.3 Outdoor Experience aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.

10.4 In geval Outdoor Experience aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de cursussom of toursom.

10.5 Tenzij hiervoor anders aangegeven, sluit Outdoor Experience. iedere aansprakelijkheid uit voor schade voortvloeiend uit haar handelen of nalaten tenzij dit het gevolg is van opzet of roekeloosheid met de wetenschap dat hier waarschijnlijk schade uit zal voortvloeien. Voor zover Outdoor Experience aansprakelijk kan worden gehouden voor schade tengevolge van in de tourovereenkomst of cursusovereenkomst begrepen diensten van derden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de reissom.

Artikel 11 Verplichtingen van de deelnemer

11.1 De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de cursus of tour van Outdoor Experience c.q. assistenten en personeel op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet nakomen van deze verplichting.

11.2 De deelnemer die hinder/last veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Outdoor Experience c.q de assistenten en personeel van (voortzetting van) tour of cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

11.3 Outdoor Experience heeft tevens het recht om deelnemers van (verdere) deelname uit te sluiten als naar hun oordeel zich lichamelijke of geestelijke problemen openbaren, die de reis bemoeilijken. De deelnemer kan ook uitgesloten worden in het geval van wangedrag, het niet opvolgen van aanwijzingen van de gids, instructeur of assistent, het niet bij zich hebben van de juiste uitrusting, het op eigen initiatief en zonder toestemming van de gids, ondernemen van activiteiten in alpien terrein. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer. Aanspraak op restitutie is niet mogelijk.

11.4 De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via Outdoor Experience ter beschikking gestelde materiaal. 11.5 De verplichting van Outdoor Experience om de in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.centrale. De deelnemer is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die niet worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.

Artikel 12 Klachten

12.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de gids of instructeur. Indien Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen een twee weken na beëindiging van de activiteit de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. In geval de tour of cursus geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van twee weken in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke startdatum van de tour of cursus.

12.2 Op de tourovereenkomst cursusovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlandse recht van toepassing

We genieten van het leven door samen op avontuur te gaan, de uitdaging te zoeken in de natuur, met respect voor ieders wensen en grenzen. Super als je mee gaat. We hopen je snel te ontmoeten in de bergen.

Wil je meer weten over ons of over het aanbod van Outdoor Experience? Stel je vraag gerust.